Drugi sveučilišni repozitoriji u Hrvatskoj

REPOZITORIJ

VLASNIK REPOZITORIJA

KONTAKT

Repozitorij Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu

Tatijana Petrić
tpetric@nsk.hr

Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Repozitorij UNIOS

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Katica Rakovac
kata@knjiga.gskos.hr

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Tijana Barbić-Domazet
btijana@unipu.hr

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru - Završni i diplomski radovi Sveučilišta u Zadru

Sveučilište u Zadru

Marta Unković
munkovic@unizd.hr