Rad nije dostupan
disertacija
Kvalitativna i kvantitativna karakterizacija fenolnih komponenti u uljnim i vodenim ekstraktima hrvatskih propolisa metodama masene spektrometrije

Lara Saftić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju