Analiza autentičnosti maslinova ulja uz pomoć visokoprotočnih instrumentalnih metoda temeljenih na masenoj spektrometriji
Analiza autentičnosti maslinova ulja uz pomoć visokoprotočnih instrumentalnih metoda temeljenih na masenoj spektrometriji
Željka Peršurić
Autentičnost maslinovog ulja kompleksna je problematika koja zahtjeva nova analitička rješenja. U ovoj je disertaciji provedena karakterizacija hrvatskih maslinovih ulja te se ispitao utjecaj zemljopisnog podrijetla na njihov sastav. U tu je svrhu razvijena analiza lipidnih sastavnica s izuzetno osjetljivim i brzim, tzv. visokoprotočnim instrumentalnim metodama temeljenim na masenoj spektrometriji. Profili triacilglicerola (TAG) su prikupljeni uz pomoć matricom potpomognute ionizacije...
BEHAVIORAL AND GENETIC CHARACTERISTICS OF PSYCHOSTIMULANT-INDUCED NEURONAL PLASTICITY IN DROSOPHILA MELANOGASTER
BEHAVIORAL AND GENETIC CHARACTERISTICS OF PSYCHOSTIMULANT-INDUCED NEURONAL PLASTICITY IN DROSOPHILA MELANOGASTER
Ana Filošević
Addiction is characterized by compulsive drug seeking and taking despite the negative consequences. In the laboratory, addiction is studied as set of simple forms of behaviors (endophenotypes), some of which are locomotor sensitization (LS), a phenotype of the motor-activating effects and preferential consumption, a phenotype of rewarding effects. The aim of the thesis is to develop tests for inducing and quantifying cocaine (COC) and methamphetamine (METH) motor-activating and rewarding...
EKSPRESIJSKI PROFIL AMH, AMHR2, FSHR I AR GENA HUMANIH STANICA KUMULUSA U PREDVIĐANJU FERTILIZACIJSKOG POTENCIJALA JAJNE STANICE
EKSPRESIJSKI PROFIL AMH, AMHR2, FSHR I AR GENA HUMANIH STANICA KUMULUSA U PREDVIĐANJU FERTILIZACIJSKOG POTENCIJALA JAJNE STANICE
Sanja Dević Pavlić
Temelj uspješnosti medicinski pomognute oplodnje je pravilno sazrijevanje jajnih stanica. Na kvalitetu jajne stanice velik utjecaj ima okruženje u kojem se ona nalazi, tzv. mikrookoliš koji uključuje stanice kumulusa i folikularnu tekućinu. Određivanje pojedinih komponenti tog mikrookoliša koje se jednostavno i brzo mogu detektirati, a koje omogućavaju razlikovanje kvalitete jajnih stanica, doprinijelo bi povećanju uspješnosti metoda pomognute oplodnje. Anti-Müllerov hormon (AMH)...
IDENTIFIKACIJA PROTEINSKIH BILJEGA KOD METASTATSKOGA PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA I DOPRINOS POLISIJALIZACIJE NCAM-MOLEKULE PROGRESIJI PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA
IDENTIFIKACIJA PROTEINSKIH BILJEGA KOD METASTATSKOGA PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA I DOPRINOS POLISIJALIZACIJE NCAM-MOLEKULE PROGRESIJI PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA
Marko Klobučar
Planocelularni karcinom grkljana naj.e..i je oblik malignog oboljenja glave i vrata kojeg tijekom progresije karakterizira u.estala pojava metastaza u limfnim .vorovima vrata u ranim fazama razvoja bolesti. Ovaj tip karcinoma obilje.avaju mnogobrojne genetske abnormalnosti i promjene razine ekspresije niza proteinskih i glikoproteinskih molekula koje su neposredno povezane s procesom kancerogeneze. Unato. brojnim otkri.ima molekularni mehanizmi u pozadini patogeneze ovog oboljenja jo. uvijek...
Kvalitativna i kvantitativna karakterizacija fenolnih komponenti u uljnim i vodenim ekstraktima hrvatskih propolisa metodama masene spektrometrije
Kvalitativna i kvantitativna karakterizacija fenolnih komponenti u uljnim i vodenim ekstraktima hrvatskih propolisa metodama masene spektrometrije
Lara Saftić
Propolis je kompleksni biološki materijal koji sadrži uglavnom biljne smole i voskove, te manjim dijelom biljne sekundarne metabolite fenole. Upravo su fenoli zaslužni za širok spektar pozitivnih učinaka propolisa na ljudsko zdravlje, pa se kao aktivne supstancije u ekstraktima koriste u različitim proizvodima od propolisa. Međutim, odabir metode ekstrakcije koja će osigurati najbolji prinos fenolnih komponenti, a ujedno biti sigurna za ljudsku upotrebu, i dalje predstavlja izazov....
N-SULFONILPURINI I PEPTIDNI DERIVATI FENANTRIDINA  SINTEZA, INTERAKCIJE S POLINUKLEOTIDIMA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA
N-SULFONILPURINI I PEPTIDNI DERIVATI FENANTRIDINA SINTEZA, INTERAKCIJE S POLINUKLEOTIDIMA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA
Josipa Matić
U ovom radu istra.ene su metode priprave i svojstva dvije vrste biolo.ki aktivnih heterocikla iz grupe malih molekula: 1) N-sulfonilpurina (potencijalnih antitumorskih lijekova i inhibitora enzima purin nukleozid fosforilaze) i 2) peptidnih derivata fenantridina (potencijalnih antitumorskih lijekova i fluorescentnih senzora). Pripravljena je serija C6, N9 supstituiranih purina sa sulfonamidnim farmakoforima. Najprije je sintetizirana serija 6-klorpurinskih derivata uvo.enjem sulfonilnog...
NEDOSTATAK S-ADENOZILHOMOCISTEIN HIDROLAZE: MOLEKULARNI MEHANIZMI NOVOG OBOLJENJA
NEDOSTATAK S-ADENOZILHOMOCISTEIN HIDROLAZE: MOLEKULARNI MEHANIZMI NOVOG OBOLJENJA
Lucija Kovačević
Uvod i cilj Nedostatak S-adenozilhomocistein hidrolaze (AHCY) je poremećaj uzrokovan mutacijama u genu ahcy čime je smanjena aktivnost proteina AHCY. AHCY ima ključnu ulogu u pravilnom odvijanju ciklusa aminokiseline metionina u stanici, stoga nedostatak njegove funkcije uzrokuje težak metabolički poremećaj. Kao jedini enzim koji hidrolizira SAH, snažni inhibitor staničnih metiltrasferaza, AHCY ima i indirektnu ulogu u održavanju metilacijskog statusa stanice. Klinička slika ovog...
Proteomic and glycomic analyses of the potential protective role of zeolite on an osteoporotic rat model
Proteomic and glycomic analyses of the potential protective role of zeolite on an osteoporotic rat model
Tamara Martinović
Bone homeostasis is secured by a combined action of bone forming osteoblasts and bone resorbing osteoclasts. When this balance is impaired, osteopenia is induced, which in time develops into osteoporosis. Antibody glycosylation influences osteoclast differentiation. It is known that immunoglobulin G (IgG) immune complexes positively stimulate osteoclast differentiation, resulting in subsequent inflammatory bone loss. In order to further investigate this process, a method was developed to...
SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I  SAMOUDRUŽIVANJE MALIH PEPTIDNIH  GELATORA TEMELJENIH NA  PROTEINU AMILOID-β
SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I SAMOUDRUŽIVANJE MALIH PEPTIDNIH GELATORA TEMELJENIH NA PROTEINU AMILOID-β
Tihomir Pospišil
Klasičnim sintetskim metodama peptidne kemije u otopini sintetizirana je serija novih peptidomimetika, tripeptidnih derivata koji u svojoj strukturi sadrţe različite kombinacije aminokiselinskih slijedova (FFA, FAF, AFF) i s različitim zaštitnim grupama na N i C terminalnim završecima. Ispitana su gelirajuća svojstva pripravljenih spojeva u vodi, organskim otapalima i smjesama različitih otapala. Acetilni tripeptidi s aminokiselinskim slijedom FFA (Phe-Phe-Ala) pokazali su...
SPOLNE I DOBNE RAZLIKE U EKSPRESIJI GLIKOPROTEINA P (P-gp) U BUBREZIMA, JETRI I PROBAVNOM TRAKTU ŠTAKORA
SPOLNE I DOBNE RAZLIKE U EKSPRESIJI GLIKOPROTEINA P (P-gp) U BUBREZIMA, JETRI I PROBAVNOM TRAKTU ŠTAKORA
Jana Ivković
Glikoprotein P (P-gp) je o ATP-u ovisan membranski prijenosnik lijekova i drugih tvari (MDR1 eng. Multi Drug Resistant protein 1) izražen u kanalikularnoj membrani jetrenih stanica, četkastoj membrani bubrežnih proksimalnih kanalića (PK), epitelnim stanicama crijeva, krvno-moždanoj, materno-fetalnoj barijeri te u hematopoetskim stanicama. Spolni hormoni utječu na ekspresiju P-gp u jetri štakora (mužjaci (M) > ženki (Ž)), ali hormon/i odgovorni za te razlike, kao i moguće spolne...