EKSPRESIJSKI PROFIL AMH, AMHR2, FSHR I AR GENA HUMANIH STANICA KUMULUSA U PREDVIĐANJU FERTILIZACIJSKOG POTENCIJALA JAJNE STANICE
EKSPRESIJSKI PROFIL AMH, AMHR2, FSHR I AR GENA HUMANIH STANICA KUMULUSA U PREDVIĐANJU FERTILIZACIJSKOG POTENCIJALA JAJNE STANICE
Sanja Dević Pavlić
Temelj uspješnosti medicinski pomognute oplodnje je pravilno sazrijevanje jajnih stanica. Na kvalitetu jajne stanice velik utjecaj ima okruženje u kojem se ona nalazi, tzv. mikrookoliš koji uključuje stanice kumulusa i folikularnu tekućinu. Određivanje pojedinih komponenti tog mikrookoliša koje se jednostavno i brzo mogu detektirati, a koje omogućavaju razlikovanje kvalitete jajnih stanica, doprinijelo bi povećanju uspješnosti metoda pomognute oplodnje. Anti-Müllerov hormon (AMH)...
IDENTIFIKACIJA PROTEINSKIH BILJEGA KOD METASTATSKOGA PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA I DOPRINOS POLISIJALIZACIJE NCAM-MOLEKULE PROGRESIJI PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA
IDENTIFIKACIJA PROTEINSKIH BILJEGA KOD METASTATSKOGA PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA I DOPRINOS POLISIJALIZACIJE NCAM-MOLEKULE PROGRESIJI PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA
Marko Klobučar
Planocelularni karcinom grkljana naj.e..i je oblik malignog oboljenja glave i vrata kojeg tijekom progresije karakterizira u.estala pojava metastaza u limfnim .vorovima vrata u ranim fazama razvoja bolesti. Ovaj tip karcinoma obilje.avaju mnogobrojne genetske abnormalnosti i promjene razine ekspresije niza proteinskih i glikoproteinskih molekula koje su neposredno povezane s procesom kancerogeneze. Unato. brojnim otkri.ima molekularni mehanizmi u pozadini patogeneze ovog oboljenja jo. uvijek...
N-SULFONILPURINI I PEPTIDNI DERIVATI FENANTRIDINA  SINTEZA, INTERAKCIJE S POLINUKLEOTIDIMA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA
N-SULFONILPURINI I PEPTIDNI DERIVATI FENANTRIDINA SINTEZA, INTERAKCIJE S POLINUKLEOTIDIMA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA
Josipa Matić
U ovom radu istra.ene su metode priprave i svojstva dvije vrste biolo.ki aktivnih heterocikla iz grupe malih molekula: 1) N-sulfonilpurina (potencijalnih antitumorskih lijekova i inhibitora enzima purin nukleozid fosforilaze) i 2) peptidnih derivata fenantridina (potencijalnih antitumorskih lijekova i fluorescentnih senzora). Pripravljena je serija C6, N9 supstituiranih purina sa sulfonamidnim farmakoforima. Najprije je sintetizirana serija 6-klorpurinskih derivata uvo.enjem sulfonilnog...
NEDOSTATAK S-ADENOZILHOMOCISTEIN HIDROLAZE: MOLEKULARNI MEHANIZMI NOVOG OBOLJENJA
NEDOSTATAK S-ADENOZILHOMOCISTEIN HIDROLAZE: MOLEKULARNI MEHANIZMI NOVOG OBOLJENJA
Lucija Kovačević
Uvod i cilj Nedostatak S-adenozilhomocistein hidrolaze (AHCY) je poremećaj uzrokovan mutacijama u genu ahcy čime je smanjena aktivnost proteina AHCY. AHCY ima ključnu ulogu u pravilnom odvijanju ciklusa aminokiseline metionina u stanici, stoga nedostatak njegove funkcije uzrokuje težak metabolički poremećaj. Kao jedini enzim koji hidrolizira SAH, snažni inhibitor staničnih metiltrasferaza, AHCY ima i indirektnu ulogu u održavanju metilacijskog statusa stanice. Klinička slika ovog...
SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I  SAMOUDRUŽIVANJE MALIH PEPTIDNIH  GELATORA TEMELJENIH NA  PROTEINU AMILOID-β
SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I SAMOUDRUŽIVANJE MALIH PEPTIDNIH GELATORA TEMELJENIH NA PROTEINU AMILOID-β
Tihomir Pospišil
Klasičnim sintetskim metodama peptidne kemije u otopini sintetizirana je serija novih peptidomimetika, tripeptidnih derivata koji u svojoj strukturi sadrţe različite kombinacije aminokiselinskih slijedova (FFA, FAF, AFF) i s različitim zaštitnim grupama na N i C terminalnim završecima. Ispitana su gelirajuća svojstva pripravljenih spojeva u vodi, organskim otapalima i smjesama različitih otapala. Acetilni tripeptidi s aminokiselinskim slijedom FFA (Phe-Phe-Ala) pokazali su...
SPOLNE I DOBNE RAZLIKE U EKSPRESIJI GLIKOPROTEINA P (P-gp) U BUBREZIMA, JETRI I PROBAVNOM TRAKTU ŠTAKORA
SPOLNE I DOBNE RAZLIKE U EKSPRESIJI GLIKOPROTEINA P (P-gp) U BUBREZIMA, JETRI I PROBAVNOM TRAKTU ŠTAKORA
Jana Ivković
Glikoprotein P (P-gp) je o ATP-u ovisan membranski prijenosnik lijekova i drugih tvari (MDR1 eng. Multi Drug Resistant protein 1) izražen u kanalikularnoj membrani jetrenih stanica, četkastoj membrani bubrežnih proksimalnih kanalića (PK), epitelnim stanicama crijeva, krvno-moždanoj, materno-fetalnoj barijeri te u hematopoetskim stanicama. Spolni hormoni utječu na ekspresiju P-gp u jetri štakora (mužjaci (M) > ženki (Ž)), ali hormon/i odgovorni za te razlike, kao i moguće spolne...