disertacija
Menadžerske inovacije u funkciji razvoja učinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

Mirjana Grčić Fabić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovMenadžerske inovacije u funkciji razvoja učinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
AutorMirjana Grčić Fabić
Voditelj/MentorZdravko Zekić (mentor)
Nataša Rupčić (komentor)
Sažetak rada
Netehnološke inovacije kao područje istraživanja nedovoljno su zastupljene u odnosu na tehnološke inovacije. Dominantan tehnološki aspekt inovacija nailazi na mnoge kritike jer ne obuhvaća u potpunosti inovacije u uslužnim djelatnostima te ignorira mnoge važne netehnološke elemente inovativnih organizacijskih aktivnosti u organizacijama. Menadžerske inovacije kao poseban tip netehnoloških inovacija predstavljaju stvaranje i implementaciju novih menadžerskih praksi, procesa, struktura ili tehnika. Dosadašnja literatura iz područja inovacija ukazuje na važnost menadžerskih inovacija za organizacijsku uspješnost, ali je potrebno provesti još empirijskih istraživanja kako bi se ova tvrdnja još više „učvrstila“ i verificirala, a što se posebice odnosi na istraživanja u javnom sektoru. Svrha i cljevi rada su istražiti koncept menadžerskih inovacija u organizacijama javnog sektora sa posebnim naglaskom na utvrđivanje utjecaja implementacije menadžerskih inovacija na učinkovitost te čimbenika dostignutog stupnja implementacije menadžerskih inovacija. Istraživanje je usmjereno na kontekst lokalne samouprave, čija je uloga u posljednje vrijeme dodatno naglašena aktualnim reformama javne uprave koje imaju za cilj povećanje efikasnosti te učinkovitosti javnih usluga, i to često putem implementacije novih metoda i koncepata upravljanja. Predložen je konceptualni model implementacije i učinkovitosti menadžerskih inovacija. Model je testiran na uzorku jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Ukupan model promatran je i testiran u tri dijela, ali međusobno povezana. Odnosi između varijabli u modelu testirani su hijerarhijskom regresijskom analizom te logističkom regresijom. Dobiveni rezultati istraživanja potvrdili su pozitivan utjecaj implementacije menadžerskih inovacija na uspješnost, tj. učinkovitost jedinica lokalne samouprave, čime je nadalje istaknuta važnost i potreba za intenzivnijim istraživanjem ovih inovacija. Također, prilikom postizanja što većeg stupnja implementacije menadžerskih inovacija kao ključni čimbenici potvrdili su se podrška višeg menadžmenta, apsorpcijski kapacitet, implementacijska klima i usklađenost inovacija i vrijednosti. Dobiveni rezultati ukazuju na važnost suradnje i dijeljenja znanja u organizacijama koje žele implementirati menadžerske inovacije. Raspolaganje značajnim financijskim resursima nije presudno u stvaranju pozitivne implementacijske klime i time većeg stupnja implementacije menadžerskih inovacija. Također, menadžerske inovacije važan su komplement pri implementaciji ostalih vrsta inovacija, kao što su inovacije usluga i procesne inovacije.
Ključne riječimenadžerske inovacije netehnološke inovacije tehnološke inovacije učinkovitost lokalna samouprava
Naslov na drugom jeziku (engleski)Management innovation in developing local government effectiveness in the Republic of Croatia
Povjerenstvo za obranuMarija Kaštelan Mrak (predsjednik povjerenstva)
Zdravko Zekić (član povjerenstva)
Nataša Rupčić (član povjerenstva)
Želimir Dulčić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
UDK005
OPĆENITO
Menadžment
352/354
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Razine uprave. Lokalna, regionalna, središnja uprava
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-06-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Non-technological innovation as a research area are underrepresented in relation to technological innovation. The dominant aspect of technological innovation encounters much criticism, because it does not fully include innovation in the service sector and ignores many important non-technological elements of innovative organizational activities. Management innovations as a special type of non-technological innovation represent the creation and implementation of new management practices, processes, structures or techniques. The current literature in the field of innovation emphasizes the importance of management innovation for organizational performance, but it is necessary to conduct more empirical research to make this claim even more "strengthened" and verified, and that particularly refers to research in the public sector. The purpose and objectives of the doctoral thesis are to explore the concept of management innovation in public sector organizations with particular emphasis on determining the impact of the implementation of management innovations on effectiveness and the factors of the achieved level of management innovation implementation. The research is focused on the context of local government, whose role is recently further accentuated by actual public administration reforms aimed at increasing the efficiency and effectiveness of public services, often through the implementation of new methods and management concepts. A conceptual model of the implementation and effectiveness of management innovation has been proposed. The model was tested on a sample of local government units in Croatia. The total model was observed and tested in three interrelated parts. The relationships between variables in the model have been tested by hierarchical regression analysis and logistic regression. Obtained results have confirmed the positive impact of the implementation of management innovations on the success, ie. the effectiveness of local government units, which has further highlighted the importance and need for more intense study of these innovations. Also, when achieving maximum level of management innovation implementation the following factors have been confirmed as crucial: the support of a higher management, absorption capacity, implementation climate, and innovation-values fit. The obtained results indicate the importance of cooperation and sharing of knowledge in organizations seeking to implement management innovations. The disposal of substantial financial resources is not critical in creating a positive implementation climate and thus a higher degree of implementation of management innovations. Also, management innovations are an important complement in the implementation of other types of innovations, such as service and process innovation.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)management innovation non-technological innovation technological innovation effectiveness local government
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:558828
PohranioVesna Knez