Pages

Ekonomski učinci reformi elektroenergetskog sektora na proizvodnju električne energije u Europskoj uniji i odabranim zemljama jugoistočne Europe
Ekonomski učinci reformi elektroenergetskog sektora na proizvodnju električne energije u Europskoj uniji i odabranim zemljama jugoistočne Europe
Vedran Prša
Povećanje efikasnosti predstavlja jedan od glavnih ciljeva bilo kojeg programa reformi u elektroenergetskom sektoru. Općenito, od uvođenja reformi u elektroenergetskom sektoru se očekuje da vode do viših razina efikasnosti u djelatnosti proizvodnje električne energije kao i smanjenju razine prijenosnih i distribucijskih gubitaka električne energije. Glavni cilj ove doktorske disertacije je istražiti da li reforme elektroenergetskog sektora realiziraju ova očekivanja te utvrditi...
Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije
Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije
Dario Maradin
U doktorskoj disertaciji ocjenjuje se relativna efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije. Temeljna svrha doktorske disertacije je utvrditi čimbenike kojima će se unaprijediti efikasnost poduzeća u proizvodnji električne energije iz energije vjetra te tako utjecati na efikasnost vjetroelektrana kao značajnog nositelja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Slijedom navedenog, cilj istraživanja je ispitati i utvrditi...
Makroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Makroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Vesna Buterin
Institucije su pravila ponašanja u određenom društvu odnosno ograničenja koja je čovjek iznašao kako bi oblikovao ljudske interakcije. Zbog sinergijskog djelovanja svaka pozitivna ili negativna institucionalna promjena može prouzročiti značajne promjene u društvu. S institucijama su usko povezani transakcijski troškovi odnosno troškovi svih sredstava koja su potrebna kako bi se obavila razmjena. Glavni zadatak institucija je smanjenje transakcijskih troškova čime one stvaraju...
Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva
Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva
Pavle Jakovac
U teorijskom dijelu ovog doktorskog rada determinirana je uloga i važnost energije, samim time i električne energije, u ekonomskom rastu. Naime, prema neoklasičnoj ekonomskoj teoriji energija se ne smatra primarnim inputom već intermedijarnim dobrom dok pripadnici tzv. ekološke ekonomije tvrde upravo suprotno. U suvremenom svijetu, učinkovita opskrba energijom, prvenstveno električnom energijom kao njezinim najfleksibilnijim, najkomercijalnijim i najčišćim oblikom predstavlja...
Menadžerske inovacije u funkciji razvoja učinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Menadžerske inovacije u funkciji razvoja učinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Mirjana Grčić Fabić
Netehnološke inovacije kao područje istraživanja nedovoljno su zastupljene u odnosu na tehnološke inovacije. Dominantan tehnološki aspekt inovacija nailazi na mnoge kritike jer ne obuhvaća u potpunosti inovacije u uslužnim djelatnostima te ignorira mnoge važne netehnološke elemente inovativnih organizacijskih aktivnosti u organizacijama. Menadžerske inovacije kao poseban tip netehnoloških inovacija predstavljaju stvaranje i implementaciju novih menadžerskih praksi, procesa,...
Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj
Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj
Maja Grdinić
U doktorskoj disertaciji procjenjuje se međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1990. godine do 2010. godine. U teorijskom dijelu rada sustavno se obrađuju teorije endogenog i egzogenog ekonomskog rasta, kao i utjecaj raznih makroekonomskih varijabli, te monetarne i fiskalne politike na ekonomski rast. Također, u teorijskom dijelu rada prikazane su najznačajnije teorijske veze...
Međuzavisnost osobnih vrijednosti i etičkoga ponašanja najvišega poslovodstva s poslovanjem hotelskih poduzeća
Međuzavisnost osobnih vrijednosti i etičkoga ponašanja najvišega poslovodstva s poslovanjem hotelskih poduzeća
Marija Ivaniš
Etičko ponašanje postaje faktor strategijskih prednosti i uspješnog poslovanja a najviše poslovodstvo u procesu strateškog menadžmenta postaje odgovorno za stvaranje pretpostavki za primjenu i provođenje visokih etičkih principa u poduzeće. Od najvišeg poslovodstva u hotelijerstvu se očekuje veća etička svijest u odnosu na druge djelatnosti, kao i jača sposobnost da sude o etičkim pitanjima s obzirom da hotelska industrija obuhvaća veliki spektar uvjerenja i etički...
Model ekonomski održivoga sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima
Model ekonomski održivoga sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima
Saša Aksentijević
Poslovna funkcija informacijske sigurnosti u malim i srednjim poduzećima je zanemarena od strane rukovoditelja i vlasnika, ali i zakonodavca, strukovnih organizacija koje određuju mjere najbolje prakse te dobavljača softverskih i hardverskih rješenja kojima se otklanjaju rizici informacijske sigurnosti. Ovaj problem je prisutan usprkos činjenici kako većinu obujma hrvatske, europske i svjetske privrede predstavlja upravo poslovna aktivnost malih i srednjih poduzeća. Razlozi za ovu...
Oblikovanje računovodstvenog modela zaštite novčanog tijeka
Oblikovanje računovodstvenog modela zaštite novčanog tijeka
Tomislav Jeletić
Računovodstvom zaštite novčanih tijekova zaštićeni instrument štiti se od izravne izloženosti promjenama budućih primitaka i izdataka koje su posljedica određenoga rizika koji utječe na priznatu imovinu, obveze ili vrlo izvjesnu transakciju. Kako bi se postigla visokoučinkovita zaštita novčanih tijekova, potrebno je utvrditi omjer ili odnos zaštite (engl. hedge ratio), koji predstavlja omjer iznosa instrumenta zaštite i instrumenta koji se štiti. Odabir optimalnog omjera...
Optimizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca
Optimizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca
Luka Samaržija
Osnovni cilj ove doktorske disertacije jest dokazati na teorijskoj i empirijskoj osnovi mogućnost optimizacije drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca. Kako bi se ostvario cilj istraživanja kreiran je teorijski model koji se temelji na dokazivanju pretpostavki o statistički snažnom doprinosu koncepta menadžmenta opskrbnog lanca efikasnosti i efektivnosti drvnih klastera. Efikasnost je opisana odnosom izmeñu čimbenika menadžmenta opskrbnog lanca −...
Razvoj modela standardnog izvještavanja o društvenoj odgovornosti poduzeća
Razvoj modela standardnog izvještavanja o društvenoj odgovornosti poduzeća
Dejan Miljenović
Temeljna svrha ove doktorske disertacije je objediniti i produbiti spoznaje o tendencijama razvoja i mogućnostima primjene standardiziranih modela izvještavanja o društveno odgovornim aktivnostima poduzeća. Glavni ciljevi istraživanja odnose se na ispitivanje mogućnosti cjelovitog iskazivanja financijskih, okolišnih i društvenih učinaka koji proizlaze iz društveno odgovornih aktivnosti te predstavljaju ukupni poslovni rezultat poduzeća. Glavni istraživački problem stoga se...

Pages