Znanstveni rad - Prikaz slučaja
INTRATORAKALNI LIPOM U BOLESNICE S FAMILIJARNOM MULTIPLOM LIPOMATOZOM

Flego, Veljko; Beg-Zec, Zlata; Matanić, Dubravka; Vukas, Duje; Cvitanović, Slavica; Radojčić Badovinac, Anđelka (2004)
Podaci o radu
Jezik rada hrvatski
Naslov (hrvatski)INTRATORAKALNI LIPOM U BOLESNICE S FAMILIJARNOM MULTIPLOM LIPOMATOZOM
Naslov (engleski)INTRATHORACIC LIPOMA IN PATIENT WITH FAMILIAL MULTIPLE LIPOMATOSIS
AutorFlego, Veljko
Beg-Zec, Zlata
Matanić, Dubravka
Vukas, Duje
Cvitanović, Slavica
Radojčić Badovinac, Anđelka
Sažetak rada (hrvatski)
Prikazan je slučaj bolesnice koja je kirurški liječena zbog većeg intratorakalnog lipoma, a otprije je bolovala od familijarne multiple lipomatoze. Pojavljivanje tih dviju bolesti u jednog bolesnika do sada nije objavljeno. Navedeni su i literaturni podaci o više kliničkih sindroma lipomatoza, a posebno su razmatrani familijarna multipla lipomatoza i multipla simetrična lipomatoza. Uzrok ovih bolesti nije poznat. Lipomi su najčešći benigni tumori u ljudi, dok su intratorakalni lipomi vrlo rijetki. Dijagnoza se postavlja najčešće kompjutoriziranom tomografijom (CT) i biopsijom, a terapija je kirurška. Kirurškom zahvatu pristupa se kada lipom uzrokuje kompresiju na okolne strukture ili je razlog kozmetičke prirode
Sažetak rada (engleski)
This paper presents the case of a patient who underwent surgery due to a large intrathoracic lipoma and had previously been diagnosed familial multiple lipomatosis. The occurrence of both diseases in one patient has not been reported yet. The data of several clinical syndromes of lipomatosis are reviewed, with special attention paid to familial multiple lipomatosis and multiple symmetric lipomatosis. The cause of these diseases is unknown. Lipoma is the most common benign human tumour, while intrathoracic lipoma occurs rarely. The diagnosis is usually established by CT and both the biopsy and the treatment are surgical. Surgery is performed when lipoma causes compression on surrounding structures or the reason is of cosmetic nature.
Ključne riječi (hrvatski)intratorakalni tumor lipom familijarna multipla lipomatoza
Ključne riječi (engleski)intrathoracic tumor lipoma familial multiple lipomatosis
Vrsta radaznanstveni rad - prikaz slučaja
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaMedicina
Brojčani podaci2004, Vol. 42(40), br. 4, str. 290-294
ISSN0025-7729
Datumdatum objave publikacije: 2004.
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Interna medicina
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Temeljne medicinske znanosti
Genetika, genomika i proteomika čovjeka
UstanovaSveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
(Katedra za internu medicinu)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:127719